Rólunk

„Több, mint egy klub” – Projektbemutatás

Az NDHSZ és konzorciumi partnere közel 300,00 millió Ft-ot fordít vissza nem térítendő támogatás keretében az egészségorientált sportklub modell magyarországi fejlesztésére és kipróbálására. A hároméves, „Több, mint egy klub” elnevezésű projektben a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub szervezeti kultúrájának és portfóliójának átalakításával egészségfejlesztő testmozgásprogramokat kínál a lakosság, különösen a hátrányos helyzetű lakossági csoportok számára.

A fejlesztés annak a hiányosságnak a megoldására törekszik, hogy a hazai sportegyesületek portfóliójában az utánpótlás- és versenysport megközelítés mellett az egészségvédő testmozgás (HEPA – health-enhancing physical activity) szélesebb tömegeket elérő koncepciója is szervezetten és tudatosan jelenjen meg.
A „sportklubok az egészségért” megközelítésre épülő társadalmi innovációs kísérleti projekt keretében egy olyan komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása a cél, amely a helyi, térségi sportegyesületek kapacitásaira épül. A cél az, hogy a sportklubok szolgáltatási csomagjaik átalakításával – akár azok bővítésével – és az egészségmegőrző szemlélet alkalmazásával a lakosság szélesebb rétegének biztosítsanak képzett, szakemberek által felügyelt rendszeres testmozgási, sportolási lehetőséget. A modell célja, hogy a sportegyesületeket és országos sportszervezeteket arra ösztönözze, hogy minél több figyelmet fordítsanak az általuk kínált mozgásformák, sportágak egészségvédő potenciáljának kihasználására. A konzorciumban benyújtott pályázat célja ezért az, hogy próbálja ki és készítse elő az egészségorientált sportklub modell magyarországi adaptációját, ezáltal járuljon hozzá a lakosság egészségfejlesztéséhez.

A modell bevezetésére és kipróbálására a DEAC szervezeti keretein belül kerül sor Debrecenben, de a projekt átfogó céljai között szerepel az egészségorientált sportklub modell és szemlélet megvalósulása a hazai sportklubok minél szélesebb körében.
A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 46/M §-a szerint a diák-, az egyetemi-főiskolai és a szabadidősportban működő, országos közfeladatokat ellátó köztestület,amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működésről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül.

Az NDHSZ alapító tagjai a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Szabadidősport Szövetség.

Az NDHSZ alapszabálya értelmében a Szövetség alapító tagjain kívül a Szövetség tagja lehet bármely további, a diák-, az egyetemi és a szabadidősport területén tevékenykedő, vagy e területek működését segítő, a Civil tv.értelmében országos hatókörrel működő egyéb civil szervezet, amely a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és tagfelvételi kérelmét a Szövetség küldöttgyűlése a szavazásra jogosultak kétharmadának szavazatával támogatja. A tagfelvétel részletes szabályait az alapszabályon túlmenően az NDHSZ Tagfelvételi szabályzata tartalmazza.

Az NDHSZ alapcélja, hogy a teljes magyar lakosság – különös tekintettel a fiatal korosztály, a köz- és a felsőoktatásban résztvevő diákok és hallgatók –körében népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres fizikai aktivitást és a sportolást.

Az NDHSZ alapszabály szerinti fő céljai:

 • a diáksport, az egyetemi-főiskolai sport (a továbbiakban egyetemisport), a szabadidősport fejlesztésének ösztönzése és elősegítése;
 • a diáksport, az egyetemi sport és a szabadidősport országos hatáskörű sportszövetségei érdekeinek összehangolása, képviselete és védelme;
 • a sport sajátos eszközeivel való hozzájárulás a fiatal nemzedékek fizikai, szellemi és erkölcsi neveléséhez, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes játék szellemében;
 • az állami sportirányítással, országos sportági szakszövetségekkel és országos sportági szövetségekkel (a továbbiakban együtt: sportszövetség),sportszervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve a diáksportolók, és az egyetemi-főiskolai hallgatók nemzetközi sporteseményekre való felkészülésének és azokon valórészvételének elősegítése;
 • annak ösztönzése és elősegítése, hogy Magyarország rangos nemzetközi diáksporteseményeknek, egyetemi sporteseményeknek és szabadidősport eseményeknek adjon helyt.

Az NDHSZ további,alapszabály szerinti céljai diák-, hallgatói és szabadidősport területén:

 • együttműködik a sportszövetségek és a diák-, és egyetemi sportszövetségek, valamint a diák-, és egyetemi sport területén működő sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátásában;
 • szakmai javaslatot tesz a – tagszervezetei javaslata alapján –sportolói kettős karrier programok bevezetésére és működtetésére;
 • a diák-, és egyetemi sport országos sportszövetségével együttműködve elősegíti a versenyzők diák-, és egyetemi sport kiemelkedő nemzetközi sporteseményeire való felkészülését, illetve részvételét;
 • szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet végez;
 • közreműködik az integrált szabadidősportos feladatokban;
 • segíti az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, támogatja a tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép asportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen a tiltott teljesítményfokozás,valamint a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolása és a fogadási csalás) ellen.